Algemeen aanvaardbare waarderingsmethodes

Het gebruik van een taxatierapport wordt in de Mededeling staatssteun nadrukkelijk genoemd als een van de manieren om een marktconforme prijs vast te stellen. Een taxatierapport kan in sommige gevallen voorkomen dat de verkoop van een stuk grond van een gemeente een economisch voordeel vormt voor de koper. Dit komt omdat de prijs in dat geval gelijk is aan de getaxeerde waarde van het stuk grond. Normaal kan er sprake zijn van een voordeel voor de onderneming in kwestie bij een gemeentelijke grondtransactie, maar dit voordeel wordt geneutraliseerd door het taxatierapport. Naast het hanteren van een taxatierapport, kan de steunmaatregel ook beoordeeld worden aan de hand van verschillende standaardwaarderingsmethoden, zoals de netto contante waarde (NCW). Bovendien zal een voorzichtige marktdeelnemer in een markteconomie de maatregel beoordelen aan de hand van meerdere methoden om de berekeningen/inschatting van de kosten te bevestigen. Een echte marktprijs kan bepaald worden, als de verschillende methoden op dezelfde waardering uitkomen. Complementaire waarderingsmethoden – die elkaars bevindingen bevestigen – kunnen daarom als een positieve aanwijzing worden beschouwd om te beoordelen of de transactie marktconform is.