Hannah Koole

Definitie overheidsbedrijf

De definitie van “overheidsbedrijf” of “openbaar bedrijf” wordt gegeven in Richtlijn 2006/111/EG. Artikel 2 In deze richtlijnen wordt verstaan onder: b) „openbare bedrijven”: elk bedrijf waarover overheden rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de desbetreffende regels. Dominerende invloed wordt vermoed te kunnen worden uitgeoefend, wanneer de

Definitie overheidsbedrijf Read More »

Definitie overheidsgezag

In punt 17 van de Mededeling staatssteun wordt het volgende gezegd over uitoefening van overheidsgezag: “Artikel 107, lid 1, van het Verdrag is niet van toepassing op het handelen van de Staat wanneer het om „uitoefening van overheidsgezag” gaat of wanneer organen die onder de Staat vallen, handelen „in hun hoedanigheid van overheid”. Een entiteit

Definitie overheidsgezag Read More »