Uncategorized

Wettelijke monopolie

Een van de uitzonderingen waardoor niet voldaan wordt aan een ‘vervalsing van de mededinging’ is de betreffende onderneming zich bevindt op een markt met een wettelijk monopolie. Hiervoor geldt een aantal cumulatieve voorwaarden: • Allereerst moet er een bepaalde dienst onderworpen zijn aan de wettelijke monopolie. In dat geval is er maar één onderneming die […]

Wettelijke monopolie Read More »

Indirect voordeel – secundaire economische effecten

Indirecte voordelen moeten worden onderscheiden van ‘secundaire’ economische effecten. Secundaire economische effecten zijn het gevolg van bijna alle staatssteunmaatregelen. Overheidsfinanciering voor de aanleg van een openbare weg die voor iedereen toegankelijk is, wordt niet als indirecte staatssteun voor ondernemingen in de nabijheid van de weg beschouwd. Toch is het duidelijk dat de ondernemingen die zich

Indirect voordeel – secundaire economische effecten Read More »

Voorbeelden wel of geen sprake van economisch voordeel

Wanneer een onderneming een economisch voordeel ontvangt dat onder normale marktvoorwaarden (dus zonder overheidsingrijpen) niet zou zijn verkregen, is er sprake van een economisch voordeel. De staat verstrekt dan een eenzijdig voordeel en de onderneming hoeft geen tegenprestatie te leveren die opweegt tegen de steun van de overheid. Voorbeelden economisch voordeelVoorbeelden van steunmaatregelen waarbij sprake

Voorbeelden wel of geen sprake van economisch voordeel Read More »

Derving van inkomsten

Het begrip ‘overdracht van staatsmiddelen’ moet volgens de Mededeling Staatssteun ruim geïnterpreteerd worden. Hieronder valt niet alleen de daadwerkelijke overdracht van middelen, zoals het verstrekken van een subsidie of een lening. Het is voldoende dat de decentrale overheid inkomsten derft. Hierbij kan gedacht worden aan: • Het derven van belasting- en socialezekerheidsinkomsten als gevolg van

Derving van inkomsten Read More »

Middelen afkomstig van de Europese Unie

Voor een kwalificatie als ‘met staatsmiddelen bekostigd’ is de herkomst van de middelen is niet relevant op voorwaarde dat deze, voordat zij direct of indirect aan de begunstigden werden overgedragen, onder staatscontrole komen en dus ter beschikking blijven van de bevoegde nationale autoriteiten. Middelen van decentrale overheden zijn dus in ieder geval staatsmiddelen in de

Middelen afkomstig van de Europese Unie Read More »

Mededeling Staatssteun – economische activiteit

Socialezekerheidsregelingen kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als economische activiteit. Dit hangt af van de wijze waarop deze zijn opgezet en gestructureerd. Bij regelingen die gebaseerd zijn op het solidariteitsbeginsel ontbreekt het economische karakter. Kenmerkend hiervoor is dat zij onder overheidstoezicht staan en dat de regeling berust op een systeem van verplichte aansluiting. Ook mist

Mededeling Staatssteun – economische activiteit Read More »

Afgeschermde markt

Decentrale overheden kunnen besluiten om derden te weigeren een bepaalde dienst te verrichten, omdat zij deze bijvoorbeeld via een overheidsbedrijf willen laten verrichten. Hoewel de markt op die wijze wordt afgeschermd, kan er in een dergelijk geval toch sprake zijn van een economische activiteit wanneer andere marktdeelnemers bereid en in staat zouden zijn de dienst

Afgeschermde markt Read More »

Handleiding voor bewerkers

Bij het uitwerken van criteria op https://staatssteun.nl/staatssteun-criteria/ is de eerste vraag de startvraag. Om de gewenste startvraag te koppelen aan een van de criterium buttons, kun je in de editor van de pagina bij het block van de betreffende knop onder Advanced als anchor tekst invullen: “startvraag[id]”. Als je wilt starten bij de vraag met

Handleiding voor bewerkers Read More »

Algemene maatregelen

Maatregelen met een zuiver algemene strekking die niet slechts bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen begunstigen, vallen niet onder artikel 107 lid 1 van het Verdrag. In de rechtspraak is evenwel gepreciseerd dat zelfs maatregelen die op het eerste gezicht op alle ondernemingen van toepassing zijn, selectief kunnen zijn en dus kunnen worden

Algemene maatregelen Read More »

Regionale selectiviteit

Regionale selectiviteit houdt in dat de steunmaatregel een onderneming/ondernemingen begunstigt in een bepaald deel van een nationaal grondgebied. In beginsel vallen maatregelen die voor het hele grondgebied van een lidstaat gelden niet onder het regionale selectiviteitscriterium. Daarbij is het van belang dat niet alle maatregelen die alleen voor bepaalde delen van het grondgebied van een

Regionale selectiviteit Read More »