Definitie overheidsbedrijf

De definitie van “overheidsbedrijf” of “openbaar bedrijf” wordt gegeven in Richtlijn 2006/111/EG.

Artikel 2

In deze richtlijnen wordt verstaan onder:

b) „openbare bedrijven”: elk bedrijf waarover overheden rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de desbetreffende regels.


Dominerende invloed wordt vermoed te kunnen worden uitgeoefend, wanneer de overheden, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van het bedrijf:


i) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van dat bedrijf bezitten,
ii) over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door genoemd bedrijf uitgegeven aandelen beschikken of
iii) meer dan de helft van de leden van het orgaan van bestuur, van beheer of van toezicht van genoemd bedrijf kunnen benoemen.