Voorbeelden wel of geen sprake van economisch voordeel

Wanneer een onderneming een economisch voordeel ontvangt dat onder normale marktvoorwaarden (dus zonder overheidsingrijpen) niet zou zijn verkregen, is er sprake van een economisch voordeel. De staat verstrekt dan een eenzijdig voordeel en de onderneming hoeft geen tegenprestatie te leveren die opweegt tegen de steun van de overheid.

Voorbeelden economisch voordeel
Voorbeelden van steunmaatregelen waarbij sprake is van een economisch voordeel zijn:
• Het verstrekken van een subsidie;
• Het verstrekken van een renteloze lening, een lening tegen een lagere rente dan de marktrente, een lening met een langere looptijd, een rentevergoeding of een renteloze lening;
• Het verstrekken van een garantie tegen een te lage premie of aan een onderneming die in moeilijkheden verkeert;
• Het verkopen of verhuren van gronden of gebouwen tegen een lagere prijs of aankopen tegen een hogere prijs;
• Het kwijtschelden van schulden of het treffen van gunstige belastingmaatregelen;
• Voordeel in natura: beschikbaar stellen van materiaal of personeel.

Voorbeelden geen economisch voordeel
In paragraaf 4.1 van de Mededeling Staatssteun noemt de Europese Commissie een aantal situaties die onder bepaalde voorwaarden geen economisch voordeel opleveren:
• Het compenseren van een onderneming voor kosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) in overeenstemming met de Altmark-criteria. Meer hierover vindt u in het dossier DAEB op onze website;
• Het terugbetalen van ten onrechte geheven belastingen;
• Het leveren van passende compensatie voor schade die een decentrale overheid aantoonbaar aan ondernemingen heeft berokkend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nadeelcompensatie.

Twijfelgevallen?
Als door een decentrale overheid wordt aangevoerd dat de maatregel marktconform is, moet zij bij twijfel het bewijs leveren. Op grond van een economische analyse kan dan worden nagegaan hoe een rationele particuliere marktdeelnemer zou hebben gehandeld. In de Mededeling staatssteun (punt 4.2.3) vindt u hier meer informatie over.